ทำเนียบผู้บังคับบัญชา

พล.ต.ท.ปัญญา  มาเม่น

ผบช.ภ.๘

ประวัติการรับราชการ

 

                                  

                    พล.ต.ต.กิตติสัณห์  เดชสุนทรวัฒน์              พล.ต.ต.วิศณุ  ม่วงแพรสี                  พล.ต.ต.ธีรพล  คุปตานนท์

                       รอง ผบช.ภ.๘                                     รอง ผบช.ภ.๘                                      รอง ผบช.ภ.๘

                

                                       

                  พล.ต.ต.กระจ่าง  สุวรรณรัตน์              พล.ต.ต.สมชาย  อ่วมถนอม                 พล.ต.ต.รณพงษ์  ทรายแก้ว

             รอง ผบช.ภ.๘                                   รอง ผบช.ภ.๘                                       รอง ผบช.ภ.๘

 

 

พล.ต.ต.ชลิต  ถิ่นธานี

ผบก.ประจำ ภ.๘

   ประวัติตำรวจภูธรภาค ๘