ทำเนียบผู้บังคับบัญชา

พล.ต.ต.เดชา  บุตรน้ำเพชร

รรท.ผบช.ภ.๘

ประวัติการรับราชการ

 

                                       

                    พล.ต.ต.กิตติสัณห์  เดชสุนทรวัฒน์              พล.ต.ต.วิศณุ  ม่วงแพรสี                  พล.ต.ต.ธีรพล  คุปตานนท์

                       รอง ผบช.ภ.๘                                     รอง ผบช.ภ.๘                                      รอง ผบช.ภ.๘

                

                                      

                  พล.ต.ต.กระจ่าง  สุวรรณรัตน์              พล.ต.ต.สมชาย  อ่วมถนอม                 พล.ต.ต.ปวีณ  พงษ์สิรินทร์

             รอง ผบช.ภ.๘                                   รอง ผบช.ภ.๘                                       รอง ผบช.ภ.๘

 

 

พล.ต.ต.ชลิต  ถิ่นธานี

ผบก.ประจำ ภ.๘

   ประวัติตำรวจภูธรภาค ๘